Privacy Policy

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

OLIVIER NV hecht het grootse belang aan de privacy van zijn klanten en gebruikers. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op onze website https://www.olivier.inc/ (hierna genoemd de “website”) en op personen die interactie hebben met onze diensten.

Als u persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.
OLIVIER NV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die OLIVIER NV verzamelt, alsook over de wijze waarop OLIVIER NV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt vestaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

OLIVIER NV kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam:
 • Voornaam:
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Bedrijfsnaam:
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van OLIVIER NV
 • Alle andere gegevens die u zelf vrijgeeft

Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen;
 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
 • Statistische doeleinden;

Toestemming voor de verwerking

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door OLIVIER NV hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: info@olivier.inc.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

OLIVIER NV zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door OLIVIER NV en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat OLIVIER NV in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat OLIVIER NV uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer OLIVIER NV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal OLIVIER NV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart OLIVIER NV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw rechten

 • Recht op informatie: Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@olivier.inc;
 • Recht op toegang: Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die OLIVIER NV mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om OLIVIER NV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

OLIVIER NV verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

OLIVIER NV garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Update Privacy Verklaring

OLIVIER NV kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop OLIVIER NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@olivier.inc
 • Via post: OLIVIER NV, Schaapbruggestraat 26, 8800 Rumbeke , België
 • Via telefoon: +32 51 26 00 26

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop OLIVIER NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Versie Privacy Verklaring: 12/02/2022

Cookie policy

Introductie

OLIVIER NV (met zetel te Schaapbruggestraat 26, 8800 Rumbeke en KBO-nr. 0430.128.583) maakt op haar website (https://www.olivier.inc/) gebruik van cookies die in eigen naam worden beheerd (eigenpartijcookies) alsook cookies die door derden worden geplaatst en beheerd (derdepartijcookies). In deze Cookie Policy informeert OLIVIER NV u over het gebruik en het doel van deze cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar uw computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.).

Cookies hebben een bepaalde vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie en zullen automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende de verschillende bezoeken aan de website. Deze website stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en overeenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De levensduur van de permanente cookies wordt bepaald door de website.

Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Cookies zijn persoonsgegevens in de zin van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze Cookie Policy dient in samenhang te worden gelezen met onze Privacy Policy.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Essentiële en functionele cookies

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst, gezien zij kaderen in het rechtvaardig belang van OLIVIER NV.

Marketing cookies

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

Naam cookieDoelDuurtijd
XSRF-TOKENGebruikt voor veiligheidsredenenSessie
hsGebruikt voor veiligheidsredenenSessie
Consent-policyGebruikt voor cookiebanner parameters12 maanden
smSessionGebruikt om ingelogde site-leden te identificerenSessie
TSGebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingenSessie
bSessionGebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem30 minuten
Fedops.logger.sessionIdGebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting12 maand

Marketing cookies

Naam cookieDoelDuurtijd
FbpGebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en inzichten te geven in hoe de bezoeker de website gebruikt180 dagen

Analytische cookies

Naam cookieDoelDuurtijd
GaRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de gebruiker de website gebruikt2 jaar
GidRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt24 uur
GatGebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden10 minuten
HjidGebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt1 jaar
UtmaGebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en laatste bezoek plaatsvond2 jaar
UtmzGebruikt om de bron of campagne aan te geven van hoe de gebruiker de site bereikt heeft6 maand

Leadinfo

Cookie provider:Leadinfo B.V.
Omschrijving:Leadinfo plaatst twee first party cookies waarmee alleen Olivier NV inzage krijgt in het gedrag op de website. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en worden niet gedeeld met andere partijen.
Host domein:Leadinfo.com
Naam van de cookies:_li_id_li_ses
Looptijd:_li_id wordt twee jaar bewaard._li_ses wordt enkel in de huidige sessie gebruikt.
Privacyverklaring: https://www.leadinfo.com/nl/privacy/

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser

Als u wil vermijden dat bepaalde cookies op uw computer geïnstalleerd worden, dan kan u dat via de Privacy instellingen van uw browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van uw browser.

Via de onderstaande links vindt u alle noodzakelijke uitleg over hoe u dit moet doen.

Firefox
Firefox (mobiel)
Chrome
Chrome (mobiel)
Safari
Safari (mobiel)
Internet Explorer
Microsoft Edge

Als gebruiker kan u zelf aangeven of u enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doet u door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner: “Accepteer alles”: als u als gebruiker deze knop aanklikt, geeft u de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens uw bezoek(en) aan de website.

“Details”: als u als gebruiker deze knop aanklikt, ziet u een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan u per categorie aan- of afvinken welke cookies u al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens uw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestigt u uw keuze via de knop “Opslaan”.

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken en kan er van bepaalde functionaliteiten geen gebruik worden gemaakt.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Cookie Policy, dan kan u contact opnemen via e-mail naar info@olivier.inc of per post naar OLIVIER NV, Schaapbruggestraat 26, 8800 Rumbeke
Verdere informatie inzake van uw rechten vindt u op https://www.olivier.inc/privacy-policy/

Deze Cookie Policy is laatst bijgewerkt op 12/02/2022